Наслов на оглас: ЈАВЕН ПОВИК бр.07/2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

Наменето за: Земјоделски стопанства чиј носител е жена, запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Закон за земјоделство и рурален развој

Висина на финансиска поддршка: 180.000,00 денари

Краен датум за пријавување: 26.12.2019 година

Дознај повеќе: http://www.mzsv.gov.mk/Events.aspx?IdRoot=1&IdLanguage=1&News=814