Ново Село

Површина 14.200 м2
Процент на изграденост неизградена
Сопственост 100% државна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 3 км до Ново Село
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта
Претпријатија што работат во зоната нема.
Карактеристики на слободни локации за градба подетални информации можат да се добијат во одделението за урбанизам при Општина Ново Село
Намена на слободни локации за градба Б5, Г2, – хотелски комплекс, лесна и незагадувачка индустрија

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

1.1

28.077 11.795

П+2

61

200

Б5

2.1

3.498 1.520

П+2

61

200

Г2

2.2 3.597 1.400 П+2 61 200 Г2
2.3 4.825 1.988 П+2 61 200 Г2
2.4 4.100 1.495 П+2 61 200 Г2

 

Синтезен план индустриска зона „ОНАА“

Површина 15 хектари
Сопственост Државна и приватна
Локација На 400м од Магистрален пат М-6
Локација (оддалеченост од центарот на општината) Локацијата е на 2км од центарот на населеното место Ново Село
Инфраструктурата во зоната Недостаток на водоводна и канализациска инфраструктура
Претпријатија што работат во зоната „МУЛТИХЕМ“ (производство на детергенти)
Моментална употреба Стопанска зона со слободни локации за градење
Локацијата е погодна за дејностите Производство и трговија

  

 

Површина 39.866 м2
Процент на изграденост неизградена
Сопственост 100% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 4 км до Ново Село
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта
Претпријатија што работат во зоната нема
Карактеристики на слободни локации за градба подетални информации можат да се добијат во одделението за урбанизам при Општина Ново Село
Намена на слободни локации за градба Г2, Г3, Г4 – лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта

 

Синтезен план индустриска зона „БРОД-ЗУБОВО“

Слики од индустриската зона „БРОД-ЗУБОВО“

   

Површина 163.029 м2
Процент на изграденост 20%
Сопственост 30% државна, 70% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 7,5 км до Ново Село
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта
Претпријатија што работат во зоната „Џам Пром“ ДООЕЛ – дрвопреработувачка индустрија и „Еко Подгор“ ДООЕЛ – откупен центар за земјоделски производи

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

1

1.935 867

П+1

 61

200

Г2, Г3, Г4

2

2.24 1.418

П+1

61

200

Г2, Г3, Г4

3 2.034 1.226 П+1 61 200 Г2, Г3, Г4
4 1.971 1.139 П+1 61 200 Г2, Г3, Г4
5 1.941 1.170 П+1 61 200 Г2, Г3, Г4 
6 2.061 1.042 П+1  61  200  Г2, Г3, Г4 
11 1.566 765 П+1  61  200  Г2, Г3, Г4 
12 2.454 1.288 П+1  61  200  Г2, Г3, Г4 
14 756 357 П+1  61  200  Г2, Г3, Г4 
16 831 238  П+1  61  200  Г2, Г3, Г4 
19 2.767 1.056  П+1  61  200  Г2, Г3, Г4 
20 3.719  1.822  П+1  61  200  Г2, Г3, Г4
21 8.662  4.674  П+1  61  200 Г2, Г3, Г4 
23 16.627 12.672  П+1  61 200  Г2, Г3, Г4 
24 2.669 1.406  П+1  61  200  Г2, Г3, Г4 

 

Слики од индустриската зона „ МОКРИНО-МОКРИЕВО“

   

Површина 249.000 м2
Процент на изграденост 30%
Сопственост 20% државна, 80% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 6 км до Ново Село
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта, трафостаница и осветлување
Претпријатија што работат во зоната „Колид Фудс“ ДООЕЛ, „Сицилија“ ДООЕЛ и „Пот Колешино“

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

1-3

2.94 999

П+2

 61

300

Г2, Г3, Г4

1-5

2.74 1.156

П+2

61

300

Г2, Г3, Г4

1-7 4.007 1.692 П+2 61 300 Г2, Г3, Г4
1-30 3.21 1.421 П+2 61 300 Г2, Г3, Г4

 

Слики од индустриската зона „БОРИСОВО“

   

Синтрезен план индустриска зона „БОРИСОВО“