Површина 39.866 м2
Процент на изграденост неизградена
Сопственост 100% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 4 км до Ново Село
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта
Претпријатија што работат во зоната нема
Карактеристики на слободни локации за градба подетални информации можат да се добијат во одделението за урбанизам при Општина Ново Село
Намена на слободни локации за градба Г2, Г3, Г4 – лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта

 

Синтезен план индустриска зона „БРОД-ЗУБОВО“

Слики од индустриската зона „БРОД-ЗУБОВО“