Босилово

Површина  
Процент на изграденост 10%
Сопственост мал дел државна, поголемиот дел приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 7,6 км
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта
Претпријатија што работат во зоната АД Оранжерии

 

     

     

Површина 278.600 м2
Процент на изграденост во најголем дел неизградена
Сопственост 1% државна, 99% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 2 км
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта
Претпријатија што работат во зоната  „Геотермика“, „Тома“ Радово

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

9.7 381 381

5,2

\

316

Г2, Г4

9.8

3.507 2.153

15

\

316

Г2, Г5

 

Извор: ДУП село Робово, Општина Босилово.