Струмица

Површина 252.063 м2
Процент на изграденост 8,16%
Сопственост  
Локација (оддалеченост од центарот на општината) 1,5 км оддалеченост од градот Струмица
Инфраструктурата во зоната во фаза на градба е целосна инфраструктура (водовод, канализациска мрежа и пристапни патишта)

  

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

1.18.2 3.202 2.692 15     Г2, 3, 4
3.18.2 6.887 4.821 15     Г2, 3, 4
6.18.2 82 22 3     Г2, 3, 4
8.18.2 913 639       Г2, 3, 4
94.18.2 1.628 1.168 15     Г2, 3, 4
97.18.2 18.502 12.955 10     Б1
останато 168.623 115.335       Г2, 3, 4

 

Површина 408.400 м2
Процент на изграденост 10%
Сопственост 100% приватна
Локација (оддалеченост од центарот на општината) 3 км оддалеченост од градот Струмица
Инфраструктурата во зоната во фаза на градба е целосна инфраструктура (водовод, канализациска мрежа и пристапни патишта).
Претпријатија што работат во зоната „МУЛТИХЕМ“ (производство на детергенти)

 

Синтезен план на индустриска зона „Сачево“

Слики од индустриска зона „Сачево“

   

Површина 126.800 м2
Процент на изграденост 20%
Сопственост 30% државна, 70% приватна
Локација (оддалеченост од центарот на општината) 1 км
Инфраструктурата во зоната водовод, канализациска мрежа, гасоводна мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување
Претпријатија што работат во зоната „Жито“ Струмица
Карактеристики на слободни локации за градба подетални информации можат да се добијат во Секторот за урбанизам и комунално работење при Општина Струмица

Намена на слободни локации за градба

Г2, Г3, Г4 – лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта

 

Синтезен план на индустриска зона „Урбан Блок 15“

Слики од индустриска зона „Урбан блок 15“

   

Површина 314.500 м2
Процент на изграденост 8%
Сопственост 3% државна, 97% приватна
Локација (оддалеченост од центарот на општината) 1 км
Инфраструктурата во зоната водовод, канализациска мрежа, гасоводна мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување
Претпријатија што работат во зоната КСК „Мебел“, „Мегасофт“, „Интрама“
Карактеристики на слободни локации за градба подетални информации можат да се добијат во Секторот за урбанизам и комунално работење при Општина Струмица

Намена на слободни локации за градба

Г2, Г3, Г4 – лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта

 

Синтезен план на индустриска зона „Урбан Блок 17 и 17/1“

Слики од индустриска зона „Урбан блок 17 и 17/1“

   

Површина 267.700 м2
Процент на изграденост 5%
Сопственост 20% државна, 80% приватна
Локација (оддалеченост од центарот на општината) 2 км
Инфраструктурата во зоната водовод, канализациска мрежа, гасоводна мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување
Претпријатија што работат во зоната бензинска станица „Лук Оил“

  

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 2.22 6.469,0 3.318,6 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.16 3.212,1 2.150,2 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.17 1.495,5 795,9 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.22 1.379,2 715,8 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.20 1.978,4 1.197,3 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.21 1.763,2 1.022,1 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.18 2.206,6 1.360,3 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.19 2.196,7 1.365,7 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.13 1.469,8 796,9 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.14 1.012,6 479,2 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.12 1.759,6 1.002,4 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.5 1.572,6 879,9 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.6 1.160,2 612,4 10,2 61 308,3 Г1, Г2, Г3
ГП 2.2 1.986,2 1.217,6 10,2 61 308,3 Г1, Г2, Г3
ГП 2.3 1.322,0 693,1 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.4 1.579,9 887,2 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.7 2.867,2 1.874,1 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.8 2.837,7 1.827,7 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 2.9 1.666,2 926,3 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4
ГП 1.27 1.848,0 809,3 10,2 61 308,3 Г2, Г3, Г4

 

Синтезен план на индустриска зона „Урбан Блок 19“

Слики од индустриска зона „Урбан блок 19“

   

Површина 153.000 м2
Процент на изграденост 20%
Сопственост 80% државна, 20% приватна
Локација (оддалеченост од центарот на општината) 1,5 км
Инфраструктурата во зоната водовод, канализациска мрежа, гасоводна мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување
Претпријатија што работат во зоната „Агрофруктус“ – специјализирано претпријатие за производство, откуп и продажба на овошје и зеленчук

  

Број на градежна парцела Површина на земјиште за секоја парцела Површина градба по основа (м2) Макс. Висина (градба) Почетна цена на земјиштето (ден/м2) (за јавно наддавање) Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2) Намена
ГП 5 43.020,32 21.510,16 11 3.000 3.800 Б1

 

Синтезен план на индустриска зона „Агроберза“

Слики од индустриска зона „Агроберза“

   

Површина 500.000 м2
Процент на изграденост 35% 
Сопственост 15% државна, 85% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 1 км
Инфраструктурата во зоната водовод, канализациска мрежа, гасоводна мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување
Претпријатија што работат во зоната Фабрика за мебел „Савело“, Угостителски објект – ресторан „Пала“, Друштво за градежништво и трговија „Жикол“, Млекара „Јока“, Конзервна фабрика „Агро Комерц-92“, Угостителски објект – ресторан „Еми“, Продажен салон за плочки и санитарија „Санторини“, Бензинска пумпа „Минка“, Салон за бела техника „Електромеханика“, Градежна фирма „Југосуровина“, Салон за мебел „Ас-Ти-2007“, Друштво за производство трговија и услуги „Вема“, Претпријатие за градежништво „Дојрана“, Друштво за услуги „Изолмак“, Друштво за производство, трговија и услуги „Томи-98“, ДПТУ „Супер Нова Импорт“, Друштво за производство на метални конструкции „Кибо-2008“, Друштво за производство и градежништво „В_Инженеринг“, Автосервис „ВД“ ДООЕЛ, Друштво за архитектонски дејности „Геоконтрол“, Фабрика за текстил „Санди Текст“
Карактеристики на слободни локации за градба подетални информации можат да се добијат во Секторот за урбанизам и комунално работење при Општина Струмица
Намена на слободни локации за градба Б1 – мали комерцијални и деловни единици

 

Синтезен план на индустриска зона „Север“

Слики од индустриска зона „Север“

   

Површина 135.000 м2
Процент на изграденост 15%
Сопственост 12% државна, 88% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 1,5 км
Инфраструктурата во зоната водовод, канализациска мрежа, гасоводна мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување
Претпријатија што работат во зоната Бензинска станица „Лук Оил“
Карактеристики на слободни локации за градба подетални информации можат да се добијат во Секторот за урбанизам и комунално работење при Општина Струмица
Намена на слободни локации за градба Б1 – мали комерцијални и деловни единици

 

Слики од индустриска зона „Урбан блок 42“

   

Синтезен план на индустриска зона „Урбан Блок 42“