Дојран

Општина Дојран има утврдено две туристичко-развојни зони во Стар Дојран и Нов Дојран.

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ТРЗ Нов Дојран

100.271 61.819

25

61

600

Б5

ТРЗ Стар Дојран

171.346 154.816

25

61

600

Б5

 

 Синтезен план туристичка зона СУНГУРЛИ ДЕРЕ

 

Синтезен план туристичка зона Карач 
 

 

 
Површина 200.000 м2
Процент на изграденост неизградена
Сопственост 100% државна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 3 км
Инфраструктурата во зоната неизградена
Претпријатија што работат во зоната нема

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

1

6.714 3.859

10,20

 61

600

Г2, Г3, Г4

2

6.258 3.516

10,20

61

600

Г2, Г3, Г4

3 2.895 1.068 10,20 61 600 Г2, Г3, Г4
4 2.691 1.026 10,20 61 600 Г2, Г3, Г4
5 2.701 1.033 10,20 61 600 Г2, Г3, Г4
6 2.680 1.02 10,20 61 600 Г2, Г3, Г4
7 2.109 669 10,20 61 600 Г2, Г3, Г4
8 2.434 858 10,20 61 600 Г2, Г3, Г4
9 2.478 877 10,20 61 600 Г2, Г3, Г4
10 2.362 790 10,20 61 600 Г2, Г3, Г4

 

Синтрезен план индустриска зона „ДУШАНОВАЦ“

Слики од индустриска зона „ДУШАНОВАЦ“