Валандово

Површина 17.000 м2
Процент на изграденост 30% изградено и 20% во градба
Сопственост 100% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 2 км
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта, трафостаница, осветлување, водовод и канализациска мрежа
Претпријатија што работат во зоната „Анел“, „Конингтон“, „Дока текстил“ (текстилна индустрија); „Агрокор“ (откупен центар)
Карактеристики на слободни локации за градба подетални информации можат да се добијат во одделението за урбанизам при Општина Валандово
Намена на слободни локации за градба Г2, Г3, Г4 – лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта

 

Локација на Индустриската зона „РAБРОВО“

 

Слики од индустриската зона „РAБРОВО“

  n