Гевгелија

Површина неутврдена – зоната е во фаза на изработка
Процент на изграденост неизградена
Сопственост 100% државна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 10 км
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта
Претпријатија што работат во зоната нема

 

Карактеристики на слободни локации за градба: подетални информации за планираните локации и соодветни намени можат да се добијат во Одделението за урбанизам при Општина Гевгелија и Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во Скопје.

Синтезен план од техннолошко индустриска развојна зона Гевгелија

 

 Слики од техннолошко индустриска развојна зона Гевгелија