Богданци

Со деталниот урбанистички план на Општина Богданци утврдени се две локации за изградба на хотели. За овие локации исто така важат општинските поволности за стимулирање на инвестициите, при што во зависност од бројот на новоотворените работни места се намалува надоместокот за уредување на градежното земјиште од 25% до 100%:

  • 5-20 вработувања – 25%,
  • 21-50 вработувања – 50%,
  • 51-100 вработувања – 75%,
  • над 100 вработувања – 100%.

Обврска на инвеститорот е да го одржува бројот на новоотворените работни места најмалку пет години.

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 1

5.470 3.710

15

150

250

Б5

ГП 4

23.532 19.815

15

150

250

Б5

 

Урбанистички план надвор од населено место за изградба на верски објект – Католичка црква – Апостолски егзархат во Македонија со хотелско-угостителски комплекс, м.в. Паљурци

Површина 56.547м2
Процент на изграденост неизградена
Сопственост државна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 1 км
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта
Претпријатија што работат во зоната нема

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 1

56.547 Информации во Општина Богданци

15

 61

250

Г2, Г3, Г4

 

Локација на индустриска зона Барта – Општина Богданци

 

 

 

 

Површина 20.550 м2
Процент на изграденост неизградена
Сопственост 66% државна, 34% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 3,5 км (месност Горни Чаир)
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта
Претпријатија што работат во зоната нема

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 1

5.828 3.429

15

 61

250

Г2, Г3, Г4

ГП 2

3.507 2.153

15

61

250

Г2, Г3, Г4

ГП 3 4.188 2.650 15 61 250 Г2, Г3, Г4

 

Скица: Урбанистички план надвор од населено место за изградба на откупно-дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистрибуција во м.в. Горни Чаир

 

Извор: ДУП надвор од населено место, Општина Богданци.