Површина 56.547м2
Процент на изграденост неизградена
Сопственост државна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 1 км
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта
Претпријатија што работат во зоната нема

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 1

56.547 Информации во Општина Богданци

15

 61

250

Г2, Г3, Г4

 

Локација на индустриска зона Барта – Општина Богданци