Со деталниот урбанистички план на Општина Богданци утврдени се две локации за изградба на хотели. За овие локации исто така важат општинските поволности за стимулирање на инвестициите, при што во зависност од бројот на новоотворените работни места се намалува надоместокот за уредување на градежното земјиште од 25% до 100%:

  • 5-20 вработувања – 25%,
  • 21-50 вработувања – 50%,
  • 51-100 вработувања – 75%,
  • над 100 вработувања – 100%.

Обврска на инвеститорот е да го одржува бројот на новоотворените работни места најмалку пет години.

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 1

5.470 3.710

15

150

250

Б5

ГП 4

23.532 19.815

15

150

250

Б5

 

Урбанистички план надвор од населено место за изградба на верски објект – Католичка црква – Апостолски егзархат во Македонија со хотелско-угостителски комплекс, м.в. Паљурци