Површина 20.550 м2
Процент на изграденост неизградена
Сопственост 66% државна, 34% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 3,5 км (месност Горни Чаир)
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта
Претпријатија што работат во зоната нема

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 1

5.828 3.429

15

 61

250

Г2, Г3, Г4

ГП 2

3.507 2.153

15

61

250

Г2, Г3, Г4

ГП 3 4.188 2.650 15 61 250 Г2, Г3, Г4

 

Скица: Урбанистички план надвор од населено место за изградба на откупно-дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистрибуција во м.в. Горни Чаир

 

Извор: ДУП надвор од населено место, Општина Богданци.