Површина 654.600 м2
Процент на изграденост 20%.
Сопственост 20% државна, 80% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 500 м.
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта, трафостаница, осветлување, водовод и канализациска мрежа
Претпријатија што работат во зоната „Тритерол“ (бензинска пумпа со ресторан), „Евромак“ (откуп на земјоделски производи, ладилник за прехранбени производи), „МТ промет“ (магацински простор за складирање на земјоделски производи)

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

КП 386 ГП 1.1

10.955 5.433

Со АУП

 61

 240

 Г2, Г3, Г4

КП 386 ГП 1.2

16.649 8.324

Со АУП

61

240

Г2, Г3, Г5

КП 386 ГП 1.3 15.839 7.919 Со АУП 61 240 Г2, Г3, Г6

 

Локација на Индустриската зона „ГРАДАШОРЦИ“

 

Слики од индустриската зона „ГРАДАШОРЦИ“