Организација: Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Тип на поддршка: Услуги и поддршка обезбедени во рамки на ИПАРД програмата-Грант
Целна група: Земјоделски стопанства, фирми регистрирани како трговски друштва, вклучително и трговец поединец како и земјоделски задруги
Стопански сектор: Земјоделство и рурален развој
Контакт информации: Тел: +389 2-3097-450 Тел: +389 2 3097 454 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.ipardpa.gov.mk
http://www.ipa.gov.mk
Организација: Министерство за култура
Тип на поддршка: Поддршка на креативната индустрија- Грант
Целна група: Физички лица граѓани на РМ како и здруженија и други правни лица кои се регистрирани во Централен регистар
Стопански сектор: Креативни индустрии
Контакт информации: Тел: +389 2- 3207-433/ Тел: +389 2-3320-744
Web: http://www.kultura.com.mk
Организација: Министерство за економија - Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП - Одделение за претприемништво
Тип на поддршка: Поддршка за конкурентност на индустријата- Субвенции
Целна група: Деловните субјекти за вршење на производствени дејности
Стопански сектор: Производство и индустрија, Информатичка и комуникациска технологија
Контакт информации: Тел: +389 2 3093 508
Web: http://www.economy.gov.mk
Организација: Министерство за економија - Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП - Одделение за претприемништво
Тип на поддршка: Кофинансирање за организирање на специјализирани обуки - длабински и детални технолошки обуки во одделни сектори од преработувачката индустрија – автомобилска, текстилна, металопреработувачката и прехранбена индустрија
Целна група: Претпријатија од индустриските сектори
Стопански сектор: Производство и индустрија
Контакт информации: Тел: +389 2 3093 508
Web: http://www.economy.gov.mk
Организација: Министерство за економија - Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП - Одделение за претприемништво
Тип на поддршка: Поддршка на занаетчиско производство и занаетчиски услуги – Субвенција
Целна група: Формален субјект - правно лице
Стопански сектор: Креативни индустрии и занаетчиска дејност
Контакт информации: Тел: +389 2 3093 508
Web: http://www.economy.gov.mk
Организација: Министерство за економија - Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП - Одделение за претприемништво
Тип на поддршка: Поддршка и развој на кластерското здружување
Целна група: Регистрирани кластерски здруженија: стопански комори, организации на работодавачи, невладини организации и фондации организирани по принципот на кластеринг
Стопански сектор: Сите сектори
Контакт информации: Тел: +389 2 3093 508
Web: http://www.economy.gov.mk
Организација: Министерство за економија - Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП - Одделение за претприемништво
Тип на поддршка: Финансиска поддршка за воведување, сертификација, одржување и модификација на ИСО, ХАЛАЛ и НАССР системи
Целна група: Формален субјект - правно лице
Стопански сектор: Производство и индустрија
Контакт информации: Тел: +389 2 3093 508
Web: http://www.economy.gov.mk
Организација: Министерство за економија - Сектор за претприемништво и конкурентност на МСП - Одделение за претприемништво
Тип на поддршка: Финансиска поддршка за женско претприемништво
Целна група: Претпријатија во сопственост на жени и управувани од жени
Стопански сектор: Производство и индустрија; Услуги
Контакт информации: Тел: +389 2 3093 508
Web: http://www.economy.gov.mk
Организација: Агенција за поддршка на претприемништво (АППРСМ)
Тип на поддршка: Програма за ваучерско советување
Целна група: Мали и средни претпријатија и потенцијални претприемачи кои имаат намера да користат одредени советодавни услуги од страна на овластени советници.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Тел: +389 2 3120132
Web: http://www.apprm.gov.mk/category/voucher/59561/180
Организација: Агенција за вработување на РСМ - Контакт центар на Агенцијата за вработување на РМ -Центри за вработување на АВРСМ
Тип на поддршка: Кредитирање правни субјекти за отворање на нови работни места.
Целна група: Проширување и развивање на мали бизниси во првите три години од своето постоење регистрирани како трговски друштва како и невработени лица
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Тел: +389 2-3138-434
Web: http://www.avrm.gov.mk
Организација: Агенција за вработување на РСМ - Контакт центар на Агенцијата за вработување на РМ -Центри за вработување на АВРСМ
Тип на поддршка: Субвенционирање на вработувањето.
Целна група: Бизниси и невработени лица.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Тел: +389 2-3138-434
Web: http://www.avrm.gov.mk
Организација: Влада на Република С. Македонија - Канцеларија на Претседателот на Влада на Република Северна Македонија
Тип на поддршка: Ангажирање на странски експерти за подобрување на организациските, производствените, аналитичките и маркетиншките процеси на македонските компании.
Целна група: Малите и средни компании заради зголемување на нивната конкурентност
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Тел: +389 2 3220061
Web: http://www.vlada.mk/kancelarija
http://www.stranskieksperti.gov.mk
Организација: Фонд за иновации и технолошки развој
Тип на поддршка: Кофинансирање на проекти за иновации и технолошки развој
Целна група: Постоечки и нови микро, мали и средни претпријатија, установи кои вршат научноистражувачка и/или високообразовна дејност, кластери, бизнис здруженија, стопански комори, start-up (новоосновани) и/или spin-off (произлезени од друго претпријатие) до максимум 6 години по основањето.
Стопански сектор: Сите сектори
Контакт информации: Тел: +389 2 3145 258 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.fitr.mk
Организација: Македонска банка за поддршка на развојот
Тип на поддршка: Кредити за поддршка на извозот
Целна група: МСП Република Северна Македонија. Средствата се наменети да покријат трошоци за подготовка на производство кое планираат да го извезуваат во странство како и премостување на периодот додека чекаат странскиот купувач да им плати.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Кредитирање централа: +389 2 3115 844 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.mbdp.com.mk
Организација: Македонска банка за поддршка на развојот
Тип на поддршка: Кредити за трајни обртни средства за мали и средни претпријатија.
Целна група: МСП во првите три години од своето постоење регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна сопственост.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Кредитирање централа: +389 2 3115 844 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.mbdp.com.mk
Организација: Македонска банка за поддршка на развојот
Тип на поддршка: Кредити за инвестиции од Европска Инвестициска Банка за мали и средни претпријатија
Целна група: МСП во првите три години од своето постоење регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна сопственост.
Стопански сектор: Сите сектори
Контакт информации: Кредитирање централа: +389 2 3115 844 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.mbdp.com.mk
Организација: Македонска банка за поддршка на развојот
Тип на поддршка: Кредити за инвестиции за мали и средни претпријатија
Целна група: За МСП во првите три години од своето постоење регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна сопственост кои работат две години.
Стопански сектор: Сите сектори
Контакт информации: Кредитирање централа: +389 2 3115 844 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.mbdp.com.mk
Организација: Македонска банка за поддршка на развојот
Тип на поддршка: Микро кредити за микро и мали претпријатија
Целна група: Микро и мали фирми регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна сопственост, индивидуални претприемачи, занаетчиски дуќани, приватни трговци, тезги на пазар и други мали стопанственици.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Кредитирање централа: +389 2 3115 844 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.mbdp.com.mk
Организација: Македонска банка за поддршка на развојот
Тип на поддршка: Кредити за енергетика за мали и средни претпријатија
Целна група: За МСП во првите три години од своето постоење регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна сопственост.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Кредитирање централа: +389 2 3115 844 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.mbdp.com.mk
Организација: Македонска банка за поддршка на развојот
Тип на поддршка: Кредити за производство, преработка и извоз на земјоделски производи за микро, мали и средни претпријатија.
Целна група: За микро, мали и средни претпријатија во првите три години од своето постоење регистрирани како трговски друштва со над 51% приватна сопственост.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Кредитирање централа: +389 2 3115 844 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.mbdp.com.mk
Организација: Македонска банка за поддршка на развојот
Тип на поддршка: Поволни кредитни линии, осигурување на побарувања и Факторинг.
Целна група: Субјекти со седиште во Република Северна Македонија за реализација на нивни проекти кои не се во спротивност со еколошките норми и кои не вклучуваат трговија или производство на оружје, игри на среќа, дрога, клонирање.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Кредитирање централа: +389 2 3115 844 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.mbdp.com.mk
Организација: Сојуз на стопански комори на Р.С.Македонија (ССКМ)
Тип на поддршка: Информации, обука и бизнис поддршка, како и застапување на интересите на компаниите и бизнис секторот во Република Северна Македонија. Обезбедување деловни контакти на глобалниот пазар, истражувања и анализи во областа на економскиот развој, развој на иновации и развој на претприемништвото.
Целна група: Сите компании членoви на Сојузот, кои имаат одредени погодности при користењето на услугите.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Контакт лице: Марија Мустриќ Контакт тел: + 389 (0)2 3091 440 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.chamber.mk
Организација: Центар за развој на претприемачи и менаџери – ЦЕЕД Р.С. Македонија
Тип на поддршка: Бизнис обука, едукација и вмрежување.
Целна група: Претприемачите, сопствениците и менаџерите чија цел е постојан раст и развој на нивните компании, како и нивен личен и професионален развој.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Контакт тел: + 389 2 3079 611 Контакт тел: + 389 2 3079 191 Контакт тел: + 389 2 3061 333 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.ceed-macedonia.org
Организација: ЦЕЕД, Младиинфо и Summer Work and Travel Alumni (со поддршка на УСАИД и СЕКО преку Проектот за микро и мали претпријатија
Тип на поддршка: Бизнис ХАБ - едукативна и финансиска поддршка на стартап компании и идеи
Целна група: Лица со различен правен статус, вклучувајќи ги и невработените лица, сопственици и менаџери на МСП.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Контакт тел: + 389 02 322 5022 Моб: +389 78 459 067 и Моб: +389 78 409 050 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Организација: Обуките се обезбедени од страна на образовната програма Македонија 2025
Тип на поддршка: Образовни програми во соработка со реномирани универзитети во САД и Канада.
Целна група: Претпријатија кои се штотуку основани односно стартапи, така и за веќе етаблирани претпријатија кои сакаат да ги прошируваат своите менаџерски вештини и искуство.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Контакт тел: +389 2 3161 015 Контакт тел: +3892 3218631 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.macedonia2025.com
Организација: БСЦ Стартап центар
Тип на поддршка: Обуки, менторство и обезбедување на финансиска поддршка за млади претприемачи. Истражувања, анализи и студии во областа на економскиот развој, иновации, претприемништво, образование и др.
Целна група: Студенти, потенцијални млади претприемачи, стартапи, МСП како и едукатори за претприемништво и иновации како наставници од основни и средни школи.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Контакт лице: Проф. Д-р Радмил Поленаковиќ, Контакт тел: + 389 (0)2 3099 482 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://bsc.ukim.edu.mk
Организација: Фондација Претприемачки сервис за млади (ПСМ Фондација)
Тип на поддршка: Бизнис инкубација, поддршка и развој на почетни бизниси во областа на информатички и комуникациски технологии.
Целна група: Почетни бизниси и МСП (во областа на информатички и комуникациски технологии) во првите две години од постоење и развој.
Стопански сектор: Информатички и комуникациски технологии.
Контакт информации: Контакт лице: Софија Цали Кузманова - Проектен координатор Контакт тел: +389 2 3103 660 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.yes.org.mk
Организација: Асоцијација на менаџмент консултанти МКА-2000
Тип на поддршка: Посредување при избор на консултанти за бизнис советување во разни индустрии.
Целна група: • Консултант услугата е намената за претприемачи, почетни или постојни фирми, јавни институции, невладини организации, проекти кои бараат експерти и консултант • CMC сертификацијата е наменета за искусни консултанти кои сакаат своето знаење и искуство да го верификуваат со меѓународно признаен сертификат • Каталогот на консултанти обезбедува видливост на консултантите кои се претставени на интернет страната на МКА-2000 која ја посетуваат баратели на консалтинг услуги • Календар на настани е наменет за промоција на услугите и настаните на членовите на МКА-2000 и за корисниците на услугите кои можат брзо и лесно да добијат информација за понудените услуги, настани, обуки и сл.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Тел: +389 2 3216 903 Контакт телефон: +389 70 233 867 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.mca-2000.org.mk
Организација: Македонска мрежа на ментори
Тип на поддршка: Менторство, советодавна поддршка и консултантска помош за поединци и претприемачи.
Целна група: Менторство и советување при развој на бизниси на сите нивоа од нивното делување, со нови претпријатија (старт-ап) и веќе етаблирани претпријатија, поддршка на компании кои веќе долги години се во бизнисот, но имаат потреба за проширување на пазарите надвор од границите на нашата држава.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Контакт лице: Славица Николовска Тел: +389 2 6091 408 Контакт Моб: +389 077-729-613 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.mentoring-macedonia.org
Организација: Здружение на бизнис жени
Тип на поддршка: Бизнис обуки, едукација, промоција и вмрежување
Целна група: За жени претприемачи, како оние вклучени во бизнисот и оние кои сакат да се вклучат Формални и неформални средби, размена на искуства и практики, вмрежување и вклучување во групи за самопомош, менторски програми, конференции, семинари и бизнис средби, дисперзирани бизнис клубови, организирани специфични обуки за развој на претприемништво личен раст и развој, како и одредени тренинг програми и други специјализирани услуги по мерка на членовите.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Адреса: Ул. Васил Ѓоргов бр.11, Капиштец - 1000 Скопје Тел: + 389 2 3224 762 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.bcm.mk
Организација: ЦЕФЕ Македонија
Тип на поддршка: Креирање, промоција и развој на претприемачки мајндсет.
Целна група: Наменети за сите оние кои сакаат да започнат или да го подобрат веќе постоечкиот бизнис, оние кои сакаат да се здобијат со нови вештини и компетенции, без огледа на возраста.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Адреса: Ул. Никола Парапунов 33/57, 1000 Скопје Моб: +389 78 201 854 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.cefe.mk
Организација: New Man’s Business Accelerator
Тип на поддршка: Поддршка за стартап компании во различни области
Целна група: Услугите на акцелераторот се наменети за стартап тимови и компании, како и мали и средни компании кои бараат начини за да ја зголемат својата успешност или да се прошират на други пазари. Исто така нудиме услуги и за индивидуалци во облик на кариерен развој и советување, академии во области како програмирање, маркетинг, дизајн, менаџмент, финансии, можност за платена пракса и специјализација во САД.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Адреса: Ул. Орце Николов 182а, Моб: +389 70 365 436 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.newmansba.com
Организација: Сеавус Едукативен и развоен центар – програма Сеавус Инкубатор
Тип на поддршка: Поддршка за основање и започнување на бизнис.
Целна група: Услугите се првенствено наменети за студенти и млади професионалци од различна технолошка област како и за стартап компании од област на креативните индустрии и фриленс соработници.
Стопански сектор: Услуги, креативна индустрија, информациска и комуникациска технологија.
Контакт информации: Адреса: Ул. 11 Октомври 33А – 1000 Скопје Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.sedc.mk
http://www.seavusincubator.com
Организација: Асоцијација на менаџери на Македонија (АММ)
Тип на поддршка: Поддршка за унапредување на менаџерските вештини и пракса преку обука, советување и менторство.
Целна група: За менаџери на компаниите.
Стопански сектор: Сите сектори.
Контакт информации: Моб: +389 75 313 406 Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Web: http://www.amm.com.mk