Површина 166.000 м2
Процент на изграденост 60%
Сопственост 22,30% државна, 77,7% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 2 км
Инфраструктурата во зоната водовод, пристапни патишта, трафостаница
Претпријатија што работат во зоната „Випро“ Гевгелија, „Близнак Ком“ (прехранбена индустрија)

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

14.2.41

5.217 3.37

12

 /

 /

Г3

14.2.40

5.474 3.567

12

 /

 /

Г3

14.2.39 5.603 3.698 12  /  / Г3
14.2.38 2.685 1.593 12  /  / Г3
14.2.32 4.044 2.613 12  /  / Г4
14.2.31 3.961 2.588 12  /  / Г3

 

Синтезен план на индустриска зона „Ракита“

 

 Слики од индустриска зона „Ракита“