Гевгелија

Општина Гевгелија има донесено детален урбанистички план за изградба на хотелски комплекс во месноста Долна Корија, во близина на Негорски Бањи. Негорски Бањи е модерен здравствен и туристички центар наменет за продолжен третман и рехабилитација на пациенти од полето на физикалната медицина и рехабилитацијата. Овој детален урбанистички план утврдува локации за изградба на нови хотелски комплекси и здравствени центри.

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 1

60.285 42.199

13,7

 /

 /

Б5

 

 Слики од слободни локации за изградба на хотелски комплекси – Гевгелија

   

   

Површина 89.000 м2
Процент на изграденост 50%
Сопственост 100% државна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 15 км
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта
Претпријатија што работат во зоната нема

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 1

20.599 11.208

15

 /

 /

Г4

ГП 2

11.049 7.734

15

 /

 /

Г4

 

 Синтезен план од стопански комплекс Откупно Дистрибутивен Центар

 

 Слики од стопански комплекс Откупно Дистрибутивен Центар

   

Површина 234.500 м2
Процент на изграденост 60%
Сопственост 85% државна, 15% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 4,5 км
Инфраструктурата во зоната водовод, канализациска мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување
Претпријатија што работат во зоната ДГПТ „ЕУРО ИНГ“ – Гевгелија, „Јоско Јуниор“ Гевгелија

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 39

1.853 926,5

10

 /

 /

Г2, Г4

ГП 38

2.437 1.218

10

 /

 /

Г2, Г4

 

Сателитска мапа од индустриска зона „БЛОКОТЕХНА“

 

Слики од индустриска зона „Блокотехна“

   

Површина 462.000 м2
Процент на изграденост 80%
Сопственост 24,60% државна, 75,40% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 2,50 км
Инфраструктурата во зоната трафостаница, пристапни патишта, осветлување (делумно)
Претпријатија што работат во зоната „Вори“ Гевгелија (прехранбена индустрија)

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

12.3.62

5.199 3.575

15

 /

 /

Г2, Г3, Г4

12.3.63

39.202 32.645

15

 /

 /

Г2, Г3, Г4

 

Сателитска мапа од индустриска зона „Деленица“

 

Слики од индустриска зона „Деленица“

   

Површина 166.000 м2
Процент на изграденост 60%
Сопственост 22,30% државна, 77,7% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 2 км
Инфраструктурата во зоната водовод, пристапни патишта, трафостаница
Претпријатија што работат во зоната „Випро“ Гевгелија, „Близнак Ком“ (прехранбена индустрија)

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

14.2.41

5.217 3.37

12

 /

 /

Г3

14.2.40

5.474 3.567

12

 /

 /

Г3

14.2.39 5.603 3.698 12  /  / Г3
14.2.38 2.685 1.593 12  /  / Г3
14.2.32 4.044 2.613 12  /  / Г4
14.2.31 3.961 2.588 12  /  / Г3

 

Синтезен план на индустриска зона „Ракита“

 

 Слики од индустриска зона „Ракита“