Површина 89.000 м2
Процент на изграденост 50%
Сопственост 100% државна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 15 км
Инфраструктурата во зоната пристапни патишта
Претпријатија што работат во зоната нема

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 1

20.599 11.208

15

 /

 /

Г4

ГП 2

11.049 7.734

15

 /

 /

Г4

 

 Синтезен план од стопански комплекс Откупно Дистрибутивен Центар

 

 Слики од стопански комплекс Откупно Дистрибутивен Центар