Општина Гевгелија има донесено детален урбанистички план за изградба на хотелски комплекс во месноста Долна Корија, во близина на Негорски Бањи. Негорски Бањи е модерен здравствен и туристички центар наменет за продолжен третман и рехабилитација на пациенти од полето на физикалната медицина и рехабилитацијата. Овој детален урбанистички план утврдува локации за изградба на нови хотелски комплекси и здравствени центри.

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 1

60.285 42.199

13,7

 /

 /

Б5

 

 Слики од слободни локации за изградба на хотелски комплекси – Гевгелија