Површина 462.000 м2
Процент на изграденост 80%
Сопственост 24,60% државна, 75,40% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 2,50 км
Инфраструктурата во зоната трафостаница, пристапни патишта, осветлување (делумно)
Претпријатија што работат во зоната „Вори“ Гевгелија (прехранбена индустрија)

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

12.3.62

5.199 3.575

15

 /

 /

Г2, Г3, Г4

12.3.63

39.202 32.645

15

 /

 /

Г2, Г3, Г4

 

Сателитска мапа од индустриска зона „Деленица“

 

Слики од индустриска зона „Деленица“