Површина 234.500 м2
Процент на изграденост 60%
Сопственост 85% државна, 15% приватна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 4,5 км
Инфраструктурата во зоната водовод, канализациска мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување
Претпријатија што работат во зоната ДГПТ „ЕУРО ИНГ“ – Гевгелија, „Јоско Јуниор“ Гевгелија

 

Број на градежна парцела

Површина на земјиште

Површина за градба во основа (м2)

Макс. висина на градба (м)

Почетна цена на земјиштето (ден./м2)

Надоместок за уредување на градежно земјиште – цена (ден./м2)

Намена

ГП 39

1.853 926,5

10

 /

 /

Г2, Г4

ГП 38

2.437 1.218

10

 /

 /

Г2, Г4

 

Сателитска мапа од индустриска зона „БЛОКОТЕХНА“

 

Слики од индустриска зона „Блокотехна“