Површина 1.319.000 м2
Процент на изграденост 40%
Сопственост неопределена
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 2 км
Инфраструктурата во зоната водовод, канализациска мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување
Претпријатија што работат во зоната „Бест фуд“, „Супер хит“, „Декортекс“, „6-ти ноември“, „Металпромет“, „Семи“, Млекара „Ѓоргиеви“, „Јака Табак“ и други
Карактеристики на слободни локации за градба Новиот детален урбанистички план за оваа индустриска зона е во фаза на изработка

 

Слики од индустриска зона „Радовиш“