Површина 55.300 м2
Процент на изграденост неизградена
Сопственост 100% државна
Локација(оддалеченост од центарот на општината) 10 км
Инфраструктурата во зоната водовод, канализациска мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување
Претпријатија што работат во зоната нема
Карактеристики на слободни локации за градба подетални информации можат да се добијат во Одделението за урбанизам при Општина Радовиш

 

Слики од индустриска зона „Подареш“