ТЕХННОЛОШКО ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Технолошките индустриски развојни зони се дел од територијата на Република Македонија како дел од царинско подрачје, одвоени од останатиот дел од царинското подрачје, и тие претставуваат посебно ограден и означен простор што претставува функционални целини во кои се вршат дејности под услови пропишани со ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ и други закони и во кои важат царинските и даночните погодности утврдени со ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ и друг закон. Технолошките индустриски развојни зона се формираат заради развој на високо пропулзивни и современи технологии со воведување на економски профитабилно производство и ефикасна употреба на ресурсите со примена на највисоки еколошки стандарди. Технолошките индустриски развојни зони се слободни зони од аспект на царинскиот и даночните закони.

На територијата на ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН изградени се ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ на следите локации: