Подготовка на предлог проекти и активности во рамки на приоритети утврдени во Програми за развој на регионално и национално ниво.

Најчести теми за реализација на проекти кои ги имплементира Регионалниот бизнис центар се следните: зајакнување на капацитетите на бизнис секторот преку организирање на студиски патувања, обуки, работилници и информативни денови, подобрување на туристичката понуда во регионот, поддршка во самовработувањето, подобрување на услугите на Регионалниот бизнис центар преку збогатување на услугите и активностите, воведување иновативни методи во земјоделството и друго.