Подготовка на анализи, извештаи, студии, водичи, комуникациски планови во рамки на одредени проекти, акциони планови за идни активности кои ќе овозможат подобрување на услугите насочени кон бизнис секторот.

Подетални информации – поврзување со категоријата – Програми за поддршка на МСП