Воспоставување на Co-working space во просториите на Регионалниот бизнис центар. Користејќи ги искуствата на другите земји Заедничкиот работен простор има за цел да им овозможи на МСП од регионот инфраструктура која ќе им помогне да ја подобрат ефикасноста на своето работење, да стапат во контакт со потенцијални партнери, и евентуално да иницираат заедничка соработка со други претпријатија или со академскиот сектор. Освен тоа, Заедничкиот простор, за Центарот ќе претставува ефикасен инструмент за приближување кон бизнис секторот од целиот Југоисточен регион и остварување на поинтензивни релации.