ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН

НАСЕЛЕНИЕ

 
Возрасна и полова структура на населението

Југоисточниот регион со густина на населеност од 63,2 жители на км2 е петти од планските региони, по скопскиот, полошкиот, североисточниот и југозападниот регион. Просечната возраст на населението во југоисточниот регион е идентична со националниот просек од 38 години.

Слика 3.3. Возрасна структура на Република Македонија по региони

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Слика 3.4. Популациска пирамида на југоисточен регион

{flashchart data="0-4,5-9,10-14,15-19,20-24,25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64,65-69,70-74,75-79,80+ /4969,4665,4903,5343,6186,6985,7165,6697,6389,6614,6569,6341,5134,3625,2788,1893,1474|4681,4626,4770,5202,5998,6504,6306,5986,5695,5982,6080,6010,5284,4139,3436,2587,2459" type="bar_simple" tooltip="#x_label#: #val#
>Total #total#" title="Популациска пирамида" height="300" dimension="" label_fontsize="11" x_label_rotate="40" x_step="1" legend="Мажи,Жени" right_legend="0" show_barvalues="3" bg_image="plugins/content/flashchart/images/pv_system.jpg"}sample00{/flashchart}

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Образовна структура на населението

Табела 3.8. Основни податоци според степенот на образование

Показател

2008/9

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Основно образование

Број на основни училишта

119

119

119

119

118

118

119

Наставници во основно образование (%)

8,4

7,2

9,2

9,2

9,2

9

9

Запишани ученици во основно образование (%)

7,9

7,9

7,9

7,8

7,8

7,4

7,4

Број на ученици по училиште

139

136

132

129

126

120

120

Ученици во основно образование по наставник

12

11

10

10

10

9

9

Средно образование

Број на средни училишта

7

7

8

8

8

8

8

Наставници во средно образование (%)

6,3

6,3

6,4

6,3

6,4

6,4

6,4

Запишани ученици во средно образование (%)

7,4

7,5

7,4

7,4

7,4

7,3

7,3

Завршени ученици во средно образование (%)

6,9

6,8

7,5

7,2

6,9

7,5

7,6

Ученици во средно образование по наставник

16

16

15

14

14

13

14

Високо образование

Показател

2008/9

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Број на запишани студенти

4.344

4.38

4.814

/

/

/

/

Број на дипломирани студенти

596

638

653

795

661

661

751

Број на дипломирани студенти на 1.000 жители

3,5

3,7

3,8

4,6

3,8

3,8

4,3

Извор: Државен завод за статистика на Р. Македонија (Попис 2002 година и „Регионите во Република Македонија 2012 и 2014“; „Регионите во Република Македонија 2015“.

Вкупен број запишани ученици во основното и средното образование во Република Македонија и во југоисточниот плански регион за учебната 2008/09-2014/15

Табела 3.9. Основни податоци според степенот на образование

Индикатор

2008/9

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Број на запишани ученици во основно образование во РМ

216.180

210.381

204.439

198.856

195.311

191.051

192.165

Број на запишани ученици во основно образование во југоисточен регион

16.798

16.539

16.148

15.693

15.318

14.899

14.276

% на запишани ученици во однос на национално ниво

7,77

7,86

7,90

7,89

7,84

7,80%

7,43%

Број на запишани ученици во средно образование во РМ

93.843

95.343

94.155

93.064

89.884

86.418

83.522

Број на запишани ученици во средно образование во југоисточен регион

7.155

7.084

7.026

6.889

6.613

6.415

6.098

% на запишани ученици во однос на национално ниво

7.155

7,43

7,46

7,40

7,36

7,42%

7,30%

Извор: Државен завод за статистика на Р. Македонија,

„Регионите во Република Македонија 2012, 2014 и 2015.

Во учебната 2014/2015 година бројот на основни училишта во југоисточниот регион изнесува 119, додека бројот на средни училишта изнесува 8. Според бројот на дипломирани студенти на 1.000 жители, што изнесува 4,3, југоисточниот регион е петти од осумте плански региони.

ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Табела 3.10. Стапки на активност на населението на возраст од 15 години и повеќе

 

РМ

ЈИП

регион

РМ

ЈИП

регион

РМ

ЈИП

регион

РМ

ЈИП

регион

 

2011

2012

2013

2014

Работоспособно население

1.656.215

140.279

1.669.965

140.857

1.672.460

140.938

1.673.494

140.921

Стапка на активност

56,8

71

56,5

70,7

57,2

69,9

57,3

66,9

Стапка на вработеност

38,9

64,4

39

60,9

40,6

56,8

41,2

52,9

Стапка на невработеност

31,4

9,3

31

13,8

29

18,8

28

20,8

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Слика 3.5. Стапка на активност на население на Република Македонија по региони

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Во 2014 година, југоисточниот регион има втора највисока стапка на вработеност од 52,9% во споредба со другите региони. Во однос на стапката на невработеност, со стапка на невработеност од 20,8%, југоисточниот регион е далеку под просекот на Република Македонија од 28%.

Табела 3.11.Стапка на невработеност (%)

 

РМ

ЈИП

регион

РМ

ЈИП

регион

РМ

ЈИП

регион

РМ

ЈИП

регион

 

2010

2011

2012

2014

Вкупно

32

11,5

31,4

9,3

31

13,8

28

20,8

Мажи

31,9

12,4

31,8

8,8

31,5

12,6

27,6

21

Жени

32,2

10,4

30,8

9,9

30,3

15,2

28,6

20,6

Урбан дел

31,6

22,4

32,1

19,1

30,8

23,7

29,2

31,2

Мажи

31,7

24

32,6

17,9

31,5

20,4

29

32,6

Жени

31,5

20,3

31,4

20,6

29,7

27,6

29,4

29,5

Рурален дел

32,6

3,7

30,3

3,4

31,4

7,5

26,5

12,4

Мажи

32,1

4,1

30,7

3,3

31,4

7,8

26,1

12,2

Жени

33,6

3,3

29,6

3,6

31,4

7

27,3

12,7

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Во 2014 година, стапката на невработеност кај мажите изнесувала 21%, додека кај жените 20,6%. Југоисточниот регион има најмала стапка на невработеност во руралните делови од сите региони во износ од 12,2%. Стапката на невработеност на жените во руралните области изнесува 12,7%.

Слика 3.6. Активни баратели на работа по возраст и пол

{flashchart data="Од 15-19 год.,Од 20-24 год.,Од 25-29 год.,Од 30-34 год.,Од 35-39 год.,Од 40-44 год.,Од 45-49 год.,Од 50-54 год.,Од 55-59 год.,над 60 год./126,368,439,325,368,361,388,457,535,569|100,404,379,332,300,252,259,299,311,256" type="bar_horizontal" tooltip="#x_label#: #val#
>Total #total#" title="Активни баратели на работа" height="400" dimension="" label_fontsize="11" x_label_rotate="40" x_step="100" legend="Мажи,Жени" right_legend="0" bg_image="plugins/content/flashchart/images/pv_system.jpg"}sample02{/flashchart}

Извор: АВРМ, 2015.

Слика 3.7. Пасивни баратели на работа по возраст и пол

{flashchart data="Од 15-19 год.,Од 20-24 год.,Од 25-29 год.,Од 30-34 год.,Од 35-39 год.,Од 40-44 год.,Од 45-49 год.,Од 50-54 год.,Од 55-59 год.,над 60 год./73,485,634,676,732,712,772,742,730,533|66,412,600,595,625,595,610,576,572,221" type="bar_horizontal" tooltip="#x_label#: #val#
>Total #total#" title="Пасивни баратели на работа" height="400" dimension="" label_fontsize="11" x_label_rotate="40" x_step="100" legend="Мажи,Жени" right_legend="0" bg_image="plugins/content/flashchart/images/pv_system.jpg"}sample03{/flashchart}

Извор: АВРМ, 2015.

Вкупен број на евидентирани невработени лица изнесува 17.789 (активни и пасивни баратели на работа). Може да се забележи дека бројот на невработени е поголем кај мажите (10.025), отколку кај жените (7.764).

Табела 3.12. Број на невработени лица (активни баратели на работа) во југоисточниот плански регион според степенот на образование

Вкупно евидентирани невработени лица

Вкупно

Жени

Мажи

Без образование и со основно образование

1.002

499

503

Непотполно средно образование

2.333

1.172

1.161

Завршено средно образование

2.594

1.031

1.563

Више образование

232

105

127

Високо образование

1.083

656

427

Магистри на науки

50

27

23

Доктори на науки

2

1

1

Вкупно

5.929

2.702

3.227

Извор: АВРМ, 2015.

Во југоисточниот регион најголем е бројот на невработени лица со завршено средно образование (1.985), а потоа следуваат лицата без образование и со основно образование (1.643). Висок е и бројот на невработени лица со високо образование (1.083). Кај мажите највисок е бројот на невработени лица без образование и со основно образование (1.020), додека кај жените со завршено средно образование (1.037). Бројот на невработени жени со високо образование (656) е поголем од бројот на невработени мажи со високо образование (427).

Табела 3.13. Просечна исплатена нето-плата по вработен, 2014 (во денари)

Сектори

Просечно исплатена

нето-плата по вработен

2012

2014

РМ

ЈИ регион

РМ

ЈИ регион

Земјоделство, шумарство и рибарство

15.641 13.188 15.843 13.871

Рударство и вадење камен

22.180  24.240 :

Преработувачка индустрија

15.300 12.440 16.177 13.021

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација

35.818  36.740 :

Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпадни дејности за санација на околината

18.677 15.034 18.959 15.363

Градежништво

16.375 11.476 18.589 13.494

Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли

18.982 17.318 19.794 15.576

Транспорт и складирање

21.191 14.069 22.923 14.613

Објекти за сместување и сервисни дејности со храна

15.063 15.873 15.015 15.093

Информации и комуникации

35.481 23.481 34.692 29.670

Финансиски дејност и дејности на осигурување

37.397 30.436 38.791 31.406

Дејности во врска со недвижен имот

24.998  26.489 :

Стручни, научни и технички дејности

28.096 : 29.332 :

Административни и помошни услужни дејности

14.066 12.373 14.503 12.626

Jавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување

24.966

23.251

25.325

23.259

Образование

21.235 19.652 21.501 19.746

Дејности на здравствена и социјална заштита

22.399 19.525 23.736 20.210

Уметност, забава и рекреација

17.731 21.045 18.230 19.664

Други услужни дејности

23.155 18.620 23.876 17.176

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Просечната исплатена нето-плата по вработен во југоисточниот регион во 2014 година изнесувала 16.600 денари, односно 79,4% од националниот просек. Највисока просечна нето-плата по вработен во југоисточниот регион има секторот информации и комуникации во висина од 31.406 денари.