ОПШТИНА БОГДАНЦИ

КРАТОК ОПИС НА ОПШТИНАТА

Општина Богданци го зафаќа просторот на крајниот јужен дел на Република Македонија, и тоа од левата страна на реката Вардар. Морфолошки, општината во основа е рамничарска, со мошне добар бонитет на земјиштето, така што се вбројува во најдобрите аграрни простори, особено за производство на раноградинарски култури. Атарот на Богданци зафаќа површина од 6.700 ха, од кои под обработливи површини се 1.561,4 ха, пасиштата зафаќаат 2.107,7 ха, a на шумите отпаѓаат 2.719,5 ха. Општината Богданци се граничи со општините Дојран, Валандово и Гевгелија, а на поширок простор и со државната гранична линија со Република Грција. Според површината, се вбројува во помалите општини во земјата, но има најголема просечна густина на населеност од сите општини во југоисточниот регион (78 жители/км2).

Според територијалната организација на единиците на локалната самоуправа од 2005 година, подрачјето на општината Богданци го сочинуваат следниве четири населени места: Богданци, Стојаково, Селемли и Ѓавото.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БОГДАНЦИ

Седиште на општината

Богданци

Адреса на седиштето

Ул. „Маршал Тито“, бр. 62, 1484 Богданци

Локација (ширина – должина)

N 41° 12’ E 22° 34’

Контакт

Tel. +389 (0)34 222-333; fax. +389 (0)34 221-077

Eлектронска пошта

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Интернет-страница

www.bogdanci.gov.mk

Надморска височина

65 м.н.в.

Територија

114 km2

Население

8.707

Ден на општината

10 октомври (ослободување на Богданци)

СООБРАЌАЈНИ ВРСКИ

Табела 4.1. Сообраќајни врски

Автопати, експресни и магистрални патишта

Индиректен пристап на автопатот А1 преку регионален патен правец

Р1109

Регионални патни правци што поминуваат низ општината

Р1109

Оддалеченост на општината од аеродроми (км)

„Александар Велики“ – Скопје

145 км

„Свети Апостол Павле“ – Охрид

258 км

Аеродром Солун, Грција

110 км

Аеродром Софија, Бугарија

278 км

Оддалеченост на општината од железница

Железничка станица Гевгелија

10,6 км

Оддалеченост на општината од пристаниште (км)

Пристаниште Солун, Грција

86,8 км

Пристаниште Драч, Албанија

422 км

Пристаниште Бургас, Бугарија

572 км

Оддалеченост на општината од гранични премини (км)

Грција

6,3 км

Бугарија

67,4 км

Србија

177 км

Косово

183 км

Албанија

280 км

Оддалеченост на општината од поважни градови (км)

Скопје

164 км

Солун

86,8 км

Софија

275 км

Белград

565 км

Загреб

953 км

Истанбул

673 км

Виена

1.173 км

Будимпешта

937 км

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ

Население: 8.707 жители (попис на населението 2002 година).

Полова структура: 4.377 мажи, 4.330 жени.

Етничка структура на населението: 92,95% Македонци, 6,03% Срби, 0,4% други.

Возрасна структура на населението (2014 година)

Графикон: Возрасна структура на населението (2014) - Богданци

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Пасивни и активни баратели на работа

Број на невработени лица: 407 (состојба на 31.11.2015 година).

Образовни институции: На територијата на општината има едно средно училиште и две основни училишта.

Слика 4.2. Пасивни и активни баратели на работа – Богданци

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Возрасна структура на невработените

Графикон: Активни баратели на работа - Богданци

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Графикон: Пасивни баратели на работа - Богданци

[No canvas support]>

Извор: АВРМ, 2015.

Образовна структура на невработените

Невработени лица според образование

Вкупно

Мажи

Жени

Доктори на науки

     

Магистри на науки

5

2

3

Високо образование

44

19

25

Више образование

8

3

5

Завршено средно образование

103

48

55

Непотполно средно образование

69

42

27

Основно образование и без образование

178

87

87

Вкупно / Total

407

201

202

ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА

Број на активни деловни субјекти во 2014 година: 288.

Графикон: Активни деловни субјекти по години - Богданци

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, 2015.

Доминантни индустрии: земјоделство, транспорт, преработувачка, текстилна индустрија. Бројот на деловни објекти во нив е прикажан на Слика 4.3а.

Графикон: Деловни субјекти по доминантни индустрии - Богданци

[No canvas support]>

Извор: Државен завод за статистика, 2015.

Главни компаративни предности на општината: еколошки чиста и здрава средина, погранично подрачје, близина до добро развиени транспортни мрежи.

Најзначајни локални претпријатија: „Бреботекс“, „Ноелплус“, „Бовекс“ (текстилна индустрија); „Софија“ Богданци (графички и печатарски услуги), Сточарство, „Агролозар“, „Вивипром“, „Баџо“, „Туран“, Оранжерии „Милбос“, „Екосто“ (земјоделство), „Риве транспорт“, „Шт“, „Рел-марк“, „Риве шпед“, „Пан-стоп“, „Транзит“ (транспорт).

Најзначајни странски инвеститори: „Таурус Фармс“ (Германија) – одгледување на јаболчесто и коскесто овошје.

Минерални ресурси: кварц, фелдспат, долерит (неминерални суровини).

Туризам и угостителство: еден хотел, шест ресторани и пицерии, шест кафе-барови и еден ноќен клуб.

ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ И ЛОКАЦИИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ

Во општината Богданци идентификувана е една индустриска зона „Откупно дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистрибуција“.

Општински поволности за инвестирање во индустриските зони: Намалување на надоместокот за уредување на градежно земјиште во зависност од бројот на новоотворени работни места со обврска да се одржува бројот на вработувањата во период од пет години (5-20 вработувања – 25%, 21-50 вработувања – 50%, 51-100 вработувања – 75%, над 100 вработувања – 100%).