ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН

ПАТНА МРЕЖА

 

Јавните патишта, според нивното државно, економско, стопанско и сообраќајно значење и нивната изграденост, се поделени на државни и општински. Според државното, економското, стопанското и сообраќајното значење, како и нивото на изграденост, дел од државните патишта се категоризираат како автопатишта, експресни патишта и магистрални патишта (А-патишта) и служат за поврзување на Република Македонија со европскиот патен систем и одржување континуитет на меѓународната патна мрежа (меѓународните коридори – Е-патишта) и поврзување на патната мрежа со меѓународни патни гранични премини и сообраќајно поврзување со патиштата на соседните држави. Вкупните државни патишта се поделени на: A – Патишта (автопатишта, експресни патишта, магистрални патишта), Р1 – Регионални патишта од прва категорија и Р2 – Регионални патишта од втора категорија.

Слика 3.2. Патна мрежа на Република Македонија по региони

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Во прегледот подолу се наведени сите патишта што се наоѓаат во југоисточниот регион.

Табела 3.3. A – Патишта (автопатишта, експресни патишта, магистрални патишта)

Ред. бр.

No.

Ознака

Name

Релација

Route

1

A1

Граница со Р. Србија (ГП „Табановце“)-Куманово-Велес-Неготино, Демир Капија-Гевгелија-граница со Р. Грција (ГП „Богородица“) и делница Градско-Прилеп (врска со А2)

2

A4

Граница со Р. Косово (ГП „Блаце“)-раскрсница Стенковец-обиколница Скопје-Петровец-Миладиновци-Свети Николе-Штип-Радовиш-Струмица-граница со Р. Бугарија (ГП „Ново Село“)

Табела 3.4. Р1 – Регионални патишта

Ред. бр.

No.

Ознака

Name

Релација

Route

1

P1103

Граница со Р. Србија (ГП „Табановце“)-Куманово-Велес-Неготино, Демир Капија-Гевгелија-граница со Р. Грција (ГП „Богородица“) и делница Градско-Прилеп (врска со А2)

2

P1102

Граница со Р. Косово (ГП „Блаце“)-раскрсница Стенковец-обиколница Скопје-Петровец-Миладиновци-Свети Николе-Штип-Радовиш-Струмица-граница со Р. Бугарија (ГП „Ново Село“)

3

P1105

Давидово (врска со P1102)-Удово (врска со А1)-Валандово-Раброво-Дојран-граница со Р. Грција (Сретеново) и делница Стар Дојран-граница со Р. Грција (Николиќ)

4

P1108

Гевгелија (врска со P1102)-Моин-Конско-Смрдлива Вода-СЦ „Кожув“

5

P1109

Гевгелија (врска со А1)-Богданци-Фурка (врска со P1105)

6

P1302

Делчево (врска со А3)-Пехчево-Берово-Дабиле (врска со А4)

7

P1310

Радовиш (врска со А4)-Подареш-Владимирово (врска со P1302)-Берово-граница со Р. Бугарија (ГП „Клепало“)

8

P1401

Струмица (врска со А4)-Раброво-Валандово-Балинци-Марвинци (врска со А1)

9

P1402

Куклиш (врска со P1401)-Банско-Ново Коњарево (врска со А4)

10

P1403

Врска со А4-Радовиш-Владевци-Василево-Струмица (врска со А4)

Табела 3.5. Р2 – Регионални патишта

Ред. бр.

No.

Ознака

Name

Релација

Route

1

P2431

Радовиш (врска со P1310)-Плачковица-Аргулица (врска со P2334)

2

P2432

Струмица (врска со А4)-Вељуса-Василево (врска со P1403)

3

P2433

Радовиш (врска со А4)-Конче-Загорци-Лесковица (врска со P1103)-Селце-Софилари (врска со А4)

4

P2434

Врска со P1401-Рич-врска со P2433

Табела 3.6. Р29 – Регионални патишта

Ред. бр.

No.

Ознака

Name

Релација

Route

1

P29177

Врска со А1 – Миравци

2

P29471

Подареш (врска со P1310)-Јаргулица-Покрајчево-Злеово-Радичево (врска со А4)

Табела 3.7. Локална патна мрежа 2010-2014 (км)

 

Република Македонија

Republic of Macedonia

Југоисточен регион

South-Eastern Region

2010

9.252

969

2011

9.300

977

2012

9.355

957

2013

9471

888

2014

9513

893

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.