ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН

КОРИСТЕЊЕ КОМПЈУТЕР И ИНТЕРНЕТ

 

Во однос на бројот на домаќинства во регионот, учеството на домаќинствата кои користеле компјутер и интернет во 2014 година е најголемо од сите региони во југоисточниот регион (73 и 71%). Најголемо учество на лицата на возраст од 15 до 74 години кои користеле компјутер и интернет во 2014 година повторно има во jугоисточниот регион (78%).

Табела 3.17. Број на домаќинства кои користеле компјутер и интернет

 

2012

2013

2014

 

Македонија

Југоисточен

Македонија

Југоисточен

Македонија

Југоисточен

Компјутер

64

73

67

72

67

73

Интернет

58

71

65

70

68

71

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Табела 3.18. Лица на возраст 15-74 години кои користеле компјутер и интернет

 

2012

2013

2014

 

Македонија

Југоисточен

Македонија

Југоисточен

Македонија

Југоисточен

Компјутер

60

80

66

76

68

78

Интернет

57

80

65

75

68

78

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.

Слика 3.14. Интернет и компјутер

 

Извор: Државен завод за статистика, регионите во Република Македонија, 2015.